Nikon Corporation มอบทุน โท-เอก

ด้วย Nikon Corporation ประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Nikon-Chulalongkorn Scholarship 2009 ให้แก่บัณฑิตจุฬาฯ ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

สาขาที่รับสมัคร
– ครุศาสตร์
– นิติศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตร์
– อักษรศาสตร์

จำนวนรับ 1 ? 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 32 ปี (ณ วันที่ 1 เม.ย. 53)
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า
– สาขาวิชาที่สมัครเรียน ต้องเป็นสาขาเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกันกับสาขาที่ศึกษาที่จุฬาฯ
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่นและ/ หรือระบุประสบการณ์การศึกษาหรือการใช้ภาษาญี่ปุ่น)
– มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

– ต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังสมัคร หรือได้รับทุนการศึกษาอื่น
ทุนที่จะได้รับ
ทุนการศึกษา 2,500,000 เยน/ปี (ประมาณ 930,000 บาท) ประกอบด้วย
– ค่าเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ค่าที่พัก
– ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และอื่นๆ

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และ 3 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุน Nikon-Chulalongkorn Scholarship Application Form
– หนังสือรับรอง ( Recommendation Letter)
– สำเนาผลการเรียน
– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการสัมภาษณ์
2 หรือ 3 กรกฎาคม 2552 ที่ห้องประชุมสำนักงานวิรัชกิจ

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องส่ง
ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด)
ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4
ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/NikonCU/NikonCU.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ