อยากฝึกงานกับ Nok Air ต้องทำอย่างไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง…เรามีคำตอบให้คุณ

สายการบินนกแอร์ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการ “InLearnship” เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาาชาวไทย และชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าร่วมโครงการ “InLearnship” เพื่อให้นักศึกษาได้เริ่มสร้างทัศนคติที่ดี และมุมมองทีี่แปลกใหม่ในการทํางาน

นักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดี และมั่นคง รวมทั้งช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาที่มาจากต่างสถาบัน และต่างสายงานกัน เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือกันในอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการบินมากขึ้น

 

 

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานที่เปิดรับสมัครได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร

ตรวจสอบช่วงเวลาการรับเข้าฝึกงาน วันเปิดรับสมัคร กำหนดการเรียกสัมภาษณ์ และวันประกาศผลได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

-มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

-ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

-สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-จดหมายจากสถาบันการศึกษา

-เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)

-ประวัติย่อ (Resume)

-สำเนาประจำตัวประชาชน

-สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

 

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอด ระยะเวลาการฝึกงาน

คัดใบสมัคร > จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด > เรียกสัมภาษณ์ > แจ้งผลการสัมภาษณ์ > ปฐมนิเทศ > ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงานดูแล นักศึกษา > นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน > ร่วมกิจกรรม FAM Trip > นําเสนอผลการฝึกงาน > ประเมินหลังการฝึกงาน

 

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน

1. นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน

-การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ

-แบบประเมินของสถาบันต้น

-แบบประเมินของสถาบันต้น

2. กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องส่งผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

 

วิธีการสมัคร

สมัครฝึกงานกับนกแอร์ได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

content.nokair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ