ทุนป.โท-ป.เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ Northeast Normal University

Northeast Normal University มหาวิทยาลัยในประเทศจีน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับทุน CSC Scholarship NENU Independent Enrollment Program สำหรับปี 2561 นี้

โดยจะทำการคัดเลือกผู้สมัครต่างชาติ ซึ่งไม่นับรวมนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในประเทศจีน ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทุนการศึกษาสามารถใช้ได้สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Full-time postgraduates)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับการยกเว้นในค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าครองชีพ

-ปริญญาเอก : 3,500 RMB / เดือน (ประมาณ 17,000 บาท)

-ปริญญาโท : 3,000 RMB / เดือน (ประมาณ 14,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาดังนี้

-คณะศึกษาศาสตร์

-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-เคมี

-วิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ (วิชาเอกภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และการทำแผนที่ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) นิเวศวิทยา จิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจโลกและการคลัง)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-ผู้สมัครที่สมัครเรียนปริญญาโทควรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี และได้รับปริญญาตรี

-ผู้สมัครที่เข้าศึกษาปริญญาเอกควรมีอายุต่ำกว่า 40 ปี และได้รับปริญญาโท

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-แบบฟอร์มขอทุนรัฐบาลจีน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

-สำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง

-ปริญญาบัตรชั้นสูง หากเป็นนักศึกษาหรือผู้ว่าจ้างให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากเขียนขึ้นในภาษาอื่น

-สำเนาใบประกาศนียบัตร และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

-ใบประกาศนียบัตรทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง และแปลภาษาอังกฤษ

-เขียนแผนการศึกษาในประเทศจีน (800 คำขึ้นไป) เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์

-สำเนาบันทึกการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติและรายงานการตรวจเลือด (HIV, Tuberculosis, Syphilis, HBcAb ฯลฯ ) และอย่าลืมนำต้นฉบับมาด้วยเมื่อมาที่ประเทศจีน

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iso.nenu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ