NTU ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

Nanyang President?s Graduate Scholarship มอบทุนระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ เพื่อก้าวสู่ ความเป็นผู้นำ ด้านการวิจัย ในหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ที่ Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำ ด้านวิจัย และทุนดังกล่วจะจัดสรรให้เป็นระยะเวลาสูงสุด ถึง 4 ปี

จำนวนทุนการศึกษา
สูงสุดถึง 30 ทุนในแต่ละปีการศึกษา

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือใกล้เคียง และผู้สมัครควรแสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการวิจัยในระดับดีเยี่ยม ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก สามารถศึกษาถึง หัวข้อต่างๆ โดยขึ้นอยู่ความเห็นร่วมกัน ระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ถ้ายังไม่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ก็สามารถจัดส่ง เอกสารทางการศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีสิทธิ์อาจจะได้รับ เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือใกล้เคียง อาจได้รับการพิจารณา ในทุนปริญญาเอก ในประเภทอื่นๆ

เงินทุนการศึกษา
1. เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน S$3200
2. เงินสนับสนุนการศึกษา

3. เงินช่วยเหลือในการประชุมนานาชาติ
4. เงินช่วยเหลือด้าน IT
5. เงินช่วยเหลือประจำปี สำหรับหนังสือ หรือวารสารการศึกษา
6. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวิทยานิพนธ์
7. เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวที่พัก

สัญชาติ
ไม่ ได้กำหนดว่าจะต้องผู้ที่มาจากประเทศใด แต่ทั้งนี้ หากคุณสมบัติอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ผู้ที่ถือสัญชาติสิงคโปร์ จะได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการสมัคร
สำหรับหลักสูตรที่เริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2009 จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

สามารถดูรายละเอียด เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ต้องการ?? http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/Research/Beforeyouapply/Pages/AdmissionRequirements.aspx

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/NPGS.aspx และ http://www3.ntu.edu.sg/NPGS/how+to+apply/default.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ