สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 13 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ หรือทางการสื่อสารมวลชน หรือทางมัลติมีเดีย หรือทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาและวรรณคดี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่ง: นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่ง: นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

7. ตำแหน่ง: นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 17,500 – 19,250 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

8. ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ:

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ oap.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oap.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ