สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

– ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

– จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่ง ก.พ. รับรอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ krisdika.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

18 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

krisdika.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ