ทุนระดับป.โทเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จากสำนักงานยุติธรรม จำนวน 3 ทุน!

สำนักงานยุติธรรมแจกทุนระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนในสาขาวิชากฎหมาย สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 3 ทุน

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย ดังต่อไปนี้

– กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

– กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

– กฎหมายเทคโนโลยี เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม

2. ผู้สมัครสอบในสาขาวิชากฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย

3. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน

5. เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

– TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based), อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรืออย่างน้อย 79-80 คะแนน (Internet-based) หรือ

– IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

6. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจ รับรองจากแพทย์ประจําโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

7. เป็นผู้มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นสําคัญ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ประกาศได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oia.coj.go.th

02 541 2320

inad@coj.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ