3 ทุนปริญญาโทเรียนต่างประเทศ จากสำนักงานศาลยุติธรรม ออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

ทุนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักการต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ โดยเป็นทุนสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14 ประจำปี 2564 หมดเขตรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์นี้!

เป็นอีกหนึ่งทุนในสาขาวิชากฎหมายที่น่าสนใจ! มีจำนวนถึง 3 ทุนด้วยกัน ทั้งนี้ เป็นทุนที่มีข้อผูกพันในการรับทุน เช่น ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาเข้ารับราชการในส่วนราชการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ที่มีข้อผูกพันในการรับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนปริญญาโท จำนวน 3 ทุน เลือกศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้

– กฎหมายภาษีอากร

– กฎหมายสิ่งแวดล้อม

– กฎหมายเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เลือกศึกษาต่อในประเทศดังต่อไปนี้

– สหรัฐอเมริกา

– แคนาดา

– สหราชอาณาจักร

– ฝรั่งเศส

– เยอรมนี

– เนเธอร์แลนด์

– ญี่ปุ่น

– สิงคโปร์

– เกาหลี

– ออสเตรเลีย

– นิวซีแลนด์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย

– มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

– มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุน โดยคำนำถึงประโยชน์ของทางราชการศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่าย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาใบรับรองผลการศึกษา

– สำเนาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตสภา

– สำเนาผลคะแนนการสอบ TOEFL หรือ IELTS

– ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

– เหตุผลประกอบการขอรับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ จำนวน 300-500 คำ)

– ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

– ผลงานทางวิชาการ/วิทยานิพนธ์ (ุถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลาราชการ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: oia.coj.go.th

โทร: 02-541-2320 ส่วนกิจการต่างประเทศ (ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ) สำนักการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ