กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา ประจำปี 2564

คณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยในครั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 31 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ:

– นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 อัตรา

– นายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ:

1. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร (นักบิน)

– ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เป็นชายโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีผการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.80

– ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL,CPH)

– เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า Level 4

– ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง ประกอบใบอนุญาต นบ. จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ยังไม่หมดอายุ

 

2.ประเภทนายทหารประทวน

– เป็นชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เว้นตำแหน่งพลขับต้องอายุ 22 – 30 ปีบริบูรณ์

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)

 

3. สำหรับบุคคลพลเรือนชาย

ต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้

– ทหารกองเกิน (แบบ สด.43) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ

– ทหารกองหนุน (แบบ สด.8 และ สด.3) ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว

 

4. คุณสมบัติอื่นๆ

– เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)

– ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

– มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)

 

การรับสมัครสอบ:

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ