คปภ. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโทหรือเอก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโทหรือเอก ของสำนักงาน คปภ. ปี 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 2 ทุน ในต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศและเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะต้องได้รับการจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศไม่เกิน 25 อันดับแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทหรือเอก โดยสาขาวิชาของทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

1. การประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง

2. กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. (Cyber Law / กฎหมายประกันสุขภาพ)

3. คณิตศาสตร์ประกันภัย

4. การเงิน / วิศวกรรมทางการเงิน / Financial Risk Management

5. สถิติ

6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering / Cyber Security / IT Security / Data Analytics / Data Architecture / Technology Management)

7. เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ

8. บัญชี

9. Artificial Intelligence / Machine Learning

10. Innovation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

3. กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกาษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควรเลขาธิการ คปภ. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้

4. กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ คปภ. ดดยคำแนะนำของคณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้

5. มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– ปริญญาโท TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ  IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

– ปริญญาเอก TOEFL ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน (computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 95 คะแนน (Internet-based) หรือ  IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0

กรณีจบการศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ให้ยกเว้นผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครสอบทุนบุคคลภายนอก ปี 62

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของบุคคลภายนอก 2562

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. http://www.oic.or.th) หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

และนำใบสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น โดยสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และบรรจุเอกสารดังกล่าวลงในซอง จ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. มายื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน คปภ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาทำการ ระหว่าง 08.30 – 16.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oic.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ