เตรียมตัวให้พร้อม!! SIIT จะเปิดสอบชิงทุนการศึกษาระดับป.ตรี จำนวนกว่า 80 ทุน

ทุนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายนนี้!! ทุนการศึกษานั้นมีถึง 4 ทุนการศึกษาด้วยกัน นั่นคือโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP)

ทุนนี้เปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมต่างๆ, การจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น หากสนใจมาดูรายละเอียดก่อนเปิดรับสมัครจริงวันที่ 20 กันยายนนี้ได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสร้างนักปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP)

– ทุนเต็มจำนวน

– ทุนครึ่งจำนวน

– ทุนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

– สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

– สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

– สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 – 5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

– สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6 – 7 และผู้สมัครสาขาการจัดการ 8 – 9 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.siit.tu.ac.th

– ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

– ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

ระยะเวลารับสมัคร:

20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

siit.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ