การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC : บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่อยากสอนออนไลน์

หลังจากที่ได้มีการนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ในหลากหลายวิชากันไปบ้างแล้ว วันนี้เรามีอีกหนึ่งบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากสร้างบทเรียนออนไลน์มาฝาก

การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายวิชาเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการวางแผน ไปจนถึงการออกแบบและการผลิตรายวิชา MOOC ด้วยระบบ Thai MOOC ผ่านเว็บไซต์ www.ThaiMOOC.org

 

 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้:

– LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ (Use) ในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้

– LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้

– LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) เนื้อหาสำหรับการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้

– LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (Access) การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้

 

หัวข้อในบทเรียน:

– บทที่ 1 การแนะนำรายวิชากับผู้สนใจ

– บทที่ 2 การเริ่มต้นสร้างรายวิชา

– บทที่ 3 การกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและการตัดเกรด

– บทที่ 4 การเตรียมการสอนออนไลน์

– บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

– แหล่งความรู้เพิ่มเติม

 

 

คุณสมบัติ:

รายวิชานี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ www.ThaiMOOC.org หรือผู้สนใจทั่วไป

 

เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้:

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้

– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

 

วิธีการลงทะเบียน:

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

เนื่องจากเป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ผู้ที่สนใจสามารถปรับตารางเรียนได้ตามสะดวก และลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ