เชิญร่วมประกวดออกแบบ “บรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้” จากกรมป่าไม้

ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจเรื่องการใช้วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จะเห็นว่ามีคนหันมาใช้ปิ่นโต แก้ว และหลอดดูดส่วนตัวกันมากทีเดียว

กรมป่าไม้เองก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้เช่นกัน จึงได้จัด “การประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนำมาใช้งานได้จริง

 

 

ประเภทการประกวด:

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลแบ่งตามผู้เข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทจะได้รับการมอบรางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร จากกรมป่าไม้และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

 

วิธีส่งผลงานร่วมประกวด:

ส่งผลงานและรายละเอียดไปยัง ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

(วงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”)

 

วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครและผลงาน:

31 มีนาคม 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

– โทร 025614292-3 ต่อ 5517/5520

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ