My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

อังกฤษ - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Bard College Center ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ โดยทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2009 ทุนดังกล่าว เป็นทุนอบรมระยะสั้นแบบเร่งรัด เพื่อที่จะให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมที่ก้าวสู่อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รัฐบาล หรือบริษัทเอกชน โดยหลักสูตรนี้ จะเน้นในเรื่องของวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รวมถึงการจัดหา ฝึกฝนแนวทางต่าง...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2009 ณ มหาวิทยาลัย Colegio de Mexico หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี เน้น การศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการศึกษาภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอาหรับ อินโดนีเซีย จีน ฮินดี ญี่ปุ่น สันสกฤต และสวาฮิลี เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาในหลักสูตรจะต้องทำวิทยานิพนธ์...

สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้?นักศึกษาไทยได?ร?วมศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับ นักศึกษานานาชาติโดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของ รัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ที่ไม?มีข?อผูกมัดใดๆ จุดประสงค?ของทุนอุดหนุนนี้เพื่อการผลิต วิศวกรและนักวิทยาศาสตร?ให?มีมวลวิกฤต เพื่อความพร?อมในการเผชิญหน?ากับการเปิดตลาดการค?าและบริการโดยเสรี (FTA) ผู?สมัครจะต?องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด?วยคะแนนสะสมตามที่กำหนดและมีความสามารถในภาษาอังกฤษพอควร โดยเข?าศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งของ 3 สำนักวิชา (วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล?อม ทรัพยากรและ การพัฒนา, และการจัดการ) ทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลสำหรับนักศึกษาไทย กับ...

FORD FOUNDATION INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP) มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศทุนโครงการทุน IFP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปี 2552 ทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) โดยมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) เปิดให้ทุนแก่บุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุน IFP เน้น การสรรหาผู้รับทุนที่มีภาวะผู้นำและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อ...

Hankyong National University ของเกาหลีประกาศรับสมัครนักศึกษาที่จบ BS degree แล้ว ไปเรียนต่อระดับ Graduate Program ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับทุนเป็นค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร โดยผู้สมัครต้องสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ เพราะต้องใช้ในห้องเรียนและห้องทดลอง โดยผู้สนใจต้องติดต่อ Professor?s โดยตรงผ่านทางเมล์ที่ให้มา ผู้สนใจสมัครขอทุน สามารถเริ่มดำเนินการติดต่อกับ Professor?s ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ...

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552 ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยมีทุนจำนวนประมาณ 135 ทุน จากมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14...

โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย 3,5,9 สัปดาห์ ดำเนินการมากว่า 15 ปี สอบชิงทุนมีทั้งทุนฟรีและทุนสมทบ ให้ทุนตามความสามารถวัดจากคะแนนจากข้อสอบที่ทำได้จริง ข้อสอบแยกตามระดับการศึกษา มัธยมต้น,ปลาย,อาชีวศึกษา,อุดมศึกษา สอบครั้งแรกไม่พอใจในผลสอบสามารถสอบรอบใหม่ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจในผลสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียน,นักศึกษา อายุตั้งแต่10-22 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป เปิดรับสมัคร 1-28พฤศจิกายน2551 "มีศูนย์สอบทั่วประเทศ" สอบวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม2551เวลา09.00-12.00น. ประกาศผล22ธันวาคม2551 - นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแผ่ในต่างประเทศ - มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการเรียนกับนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐบาล(ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษา) - เน้นการนำภาษาอังกฤษที่เรียนในประเทศไทยไปใช้ในชีวิตจริง (การสื่อสารได้จิรง) - มีเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติและจากทั่วประเทศ - พักบ้านHOST FAMILYเจ้าของภาษาที่เป็นอาสาสมัครมีประสบการณ์และความเข้าใจในการดูแลเยาวชน UCE - มีอาจารย์ที่ปรึกษาคนไทยเดินทางไปด้วยและอยู่ดูแลเยาวชนตลอดโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เงื่อนไขการรับทุน - จะต้องทำงานวิจัยในโรงงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา - จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา - จะต้องลงวิชาเรียนหรือเข้าร่วมการอบรมตามที่คณะดำเนินการโครงการฯ กำหนด ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา เบิกจ่ายตามจริงเป็นระยะเวลา 2 ปี - เงินเดือนนักศึกษา 5,000...

มหาวิทยาลัยชั้น สูงด้านบริหารที่มีชื่อเสียง 4 สถาบันของประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาผ่านทุนไอเฟล ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับปีการศึกษา 2009-2010 สำหรับประเทศไทย มอบผ่านหน่วยงาน Campus France ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน -?มีอายุไม่เกิน 30 ปี -?กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป...

แผนกคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)?และคณิตศาสตร์สถิติ (Mathematics Statistics) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ เป็นระยะเวลา 3 ปี ทุนการศึกษาที่มอบให้ เป็นทุนระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ ภายใต้การดูแลของ Statistical Laboratory มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ต้องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสถิติเพิ่มเติม ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทางด้านค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามอัตราขั้นต่ำของชาติ...

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ ทุนที่รับสมัคร ไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศอังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน การสมัครสอบ ขอรับใบสมัครที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา...

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิง อับดัลลาห์ (King Abdullah University of Science and Technology KAUST) คือ มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยทันสมัยล้ำยุคแห่งนี้ สร้างอยู่บนพื้นที่ 36 ล้านตารางเมตร บนชายฝั่งทะเลแดง (Red Sea) ใกล้กับเมืองราไบจ์ ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในชื่อที่ว่า...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 20 ทุน ดังนี้ ระดับปริญญาโท จำนวน 11 ทุนได้แก่ - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต - สาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - สาขาการบัญชี - สาขาการตลาด...

บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543?เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีความรู้ความสามารถสูง และเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา หลักฐานประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน 2. ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท 3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และหัวหน้าภาควิชา 1...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา จึงได้กำหนดรับสมัครองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประสงค์จะประกอบอาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยโดยให้หน่วย งานองค์กรสถาบันการศึกษาส่งแผนงานต่าง ๆ มาที่ สกอ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ประเภทและจำนวนทุน - ทุนระดับปริญญาตรี ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ...

มูลนิธินิปปอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ University for peace (UPEACE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย เป็นระยะเวลา 19 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ (UPEACE) สาธารณรัฐคอสตาริกา การศึกษาดังกล่าวจะแบ่งเป็น 4...

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สนใจชาวไทย ประจำปี 2553-2554 ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติ โดยขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ SEARCA ภายใน 30 ก.ค.2552 โดยหลักฐานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 1. ใบสมัครขอทุน(SEARCA AP) 2 ฉบับ 2....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 6 หน่วย รวม 6 ทุน ข้อผูกพันในการรับทุน - ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน - กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2...

กองทุน Shell Centenary Scholarship Fund มอบทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน แต่ความประสงค์ที่ระบุชัดเจน ต้องกลับประเทศของผู้รับทุน และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ การมอบทุนจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีผลตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์เท่านั้น หลักสูตรที่ให้ทุนในแต่ละมหาวิทยาลัย University of...

มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (Teaching English as an International Language) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยรายละเอียดของทุนการศึกษาที่จะมอบให้มีดังนี้ 1.ทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการและคนไทยที่มีคะแนนเกียรตินิยมหรือผมการเรียนในลำดับ 10% แรก ของชั้นในระดับปริญญาตรี โดยการเรียนในแผนวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนศึกษาเต็มเวลา 2.ทุนการศึกษา...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...