ญี่ปุ่น - search results

If you're not happy with the results, please do another search

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มี โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทมัตสุชิตะใน ประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้สนใจดาวน์โหลดใบ...

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552 ดังนี้ 1. จำนวนทุน ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง/ตลาดทุน? Financial Engineering) จำนวน 3 ทุน ทุนที่ 2 ศึกษา...

ก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2553 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ : คุณดวงดี? ศรีศิริรุ่งโรจน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ International College Student Exchange Programme between ASEAN Members and the Republic of Korea 2009 หมดเขตวันที่ 15 มกราคม...

โครงการ ทุนการศึกษาญี่ปุ่น-กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อประเทศในเอเชีย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และกองทุนการเงินระหว่าง เพื่อที่จะร่วมกันก่อสร้างโครงร่างธุรกิจ พร้อมกับวางแผนนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชีย และแปซิฟิก ทางโครงการหวังว่าการฝีกอบรมบุคลากรระดับผู้จัดการของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีส่วนให้ทุกประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและมั่นคง คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. ต้องเป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเรียน และประวัติการทำงานดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. มีความเชื่ยวชาญทางด้านการคำนวณและสถิติ 3. มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คะแนน TOEFL แบบกระดาษ 550 คะแนน 213 คะแนน สำหรับแบบคอมพิวเตอร์ และ...

ทุนนี้เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้หรือนักวิชาการระดับปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า? 2 ปี ในการสมัครชิงทุนของมูลนิธิมัตซูมาเอะ (The Matsumae International Foundation) เพื่อไปศึกษาวิจัยในช่วงเวลาระหว่าง 3-6 เดือน ณ แดนอาทิตย์อุทัย โดยผู้ให้ทุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่าง นับตั้งแต่ค่าเครื่องบินไป-กลับ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน - ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับ Doctorate Degree หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2009 ณ มหาวิทยาลัย Colegio de Mexico หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี เน้น การศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการศึกษาภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอาหรับ อินโดนีเซีย จีน ฮินดี ญี่ปุ่น สันสกฤต และสวาฮิลี เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาในหลักสูตรจะต้องทำวิทยานิพนธ์...

มูลนิธิกอง ทุนการศึกษาฮิตาชิ (The Hitachi Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับนักศึกษาใน 13 มหาวิทยาลัย จาก 5 ชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประจำปี 2009 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. Hitachi...

มูลนิธินิปปอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ University for peace (UPEACE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย เป็นระยะเวลา 19 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ (UPEACE) สาธารณรัฐคอสตาริกา การศึกษาดังกล่าวจะแบ่งเป็น 4...

กองทุน Shell Centenary Scholarship Fund มอบทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน แต่ความประสงค์ที่ระบุชัดเจน ต้องกลับประเทศของผู้รับทุน และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ การมอบทุนจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีผลตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์เท่านั้น หลักสูตรที่ให้ทุนในแต่ละมหาวิทยาลัย University of...

สาขา เคมี ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก จำนวน 1 ทุน ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในทวีปยุโรป คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาชั้นปี สุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก) ปริญญาโท (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...