ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ว!!

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่กำหนด

ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคเป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนต่อเนื่องสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในสาขาที่กำหนด)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75

-ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

-ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

-มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้

-ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มการสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค 2561) คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบสมัคร

-สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่1) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติมไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

csr.panasonic.co.th/scholarship_agenda.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ