ข่าวดี!! กฟภ. (PEA) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 454 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA โดยมีอัตรารับสมัครในหน่วยงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 102 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 352 อัตรา รวมจํานวน 454 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

คุณวุฒิปริญญาตรี

– วิศวกร (ไฟฟ้า)

– วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)

– วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

– วิศวกร (เครื่องกล)

– วิศวกร (โยธา)

– นักการเงิน

– นักการตลาด

– นักตรวจสอบภายใน

– นักบัญชี

– นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ)

– นักประชาสัมพันธ์

– นักพัสดุ

– นักระบบงานคอมพิวเตอร์

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– นิติกร / นิติกร (มีประสบการณ์)

– บุคลากร

– วิทยากร

– เศรษฐกร

– สถาปนิก

 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

– พนักงานช่าง (เครื่องกล)

– พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)

– พนักงานช่าง (โยธา)

– พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

– พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

– พนักงานบัญชี

– พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

– พนักงานพัสดุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 ​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

– ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information) ​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

– ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24) ​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ pea.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pea.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ