คณะเภสัช มน. เรียนอะไร? ร่วมค้นหาคำตอบกับค่าย ‘Pharmacy Summer Camp’

สิ้นสุดการรอคอยกับใบสมัครค่าย Phar’Summer Camp ครั้งที่ 25! ค่ายจากพี่ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายสนุกๆ ที่เชิญชวนน้องๆ มัธยมที่สนใจอยากเรียนรู้และค้นหาตัวเอง เกี่ยวกับการเรียนของคณะเภสัชศาสตร์ มน. การทำงานของเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง หากใครชอบสายนี้ต้องสมัครแล้วล่ะ!

 

 

รายละเอียดค่าย:

โครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การดูแลของสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์และงานกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 ที่สนใจศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งสาขาบริบาลเภสัชกรรมและสาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต

 

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย:

1 – 3 พฤษภาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562

– ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการเรียน

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการเข้าโครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรมาก่อน

– ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อนจากผู้ปกครองเรียบร้อย
แล้ว

– หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือตรวจพบว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จ
หรือเอกสารประกอบเป็นเท็จ ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือก และ/หรือการเข้าร่วมโครงการ
ค่ายฯ ในครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร และ/หรือผ่านการคัดเลือก และ/หรือชำระค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม

 

จำนวนที่รับ:

100 คน

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ 2 วิธีดังนี้

1. สมัครทางออนไลน์

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง

 

2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ ก่อนจะส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 *วงเล็บมุมขวาล่าง (ใบสมัครค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อนครั้งที่ 25) หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ยึดตามประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

ค่าใช้จ่าย:

650 บาท (ชำระหลังประกาศรายชื่อ)

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– เสื้อค่าย 1 ตัว

– อาหาร 6 มื้อ

– ค่าอุปกรณ์และสารเคมีในการทำปฏิบัติการ

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ระเบียบการสมัครอย่างเป็นทางการ

Facebook @PharCampNU25

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ