คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครพนักงานชั่วคราว วุฒิป.ตรี เงินเดือน 20,250 บาท!

ร่วมทำงานกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอัตราพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

โดยขณะนี้มีตำแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

พนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

อัตราค่าจ้าง:

เดือนละ 20,250 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.. 2553 

– ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เกษียณอายุก่อนกําหนด 

– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตาม ก.พ.รับรอง

– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

– มีผลคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMU eTEGS ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paperbased, ITP) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

– หากมีประสบการณ์ทางด้านวิเทศสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office, หรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– เป็นผู้ประสานงานหลัก ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner

– รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนต่างประเทศ/โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ

– รับผิดชอบประสานงาน ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอทุนต่างประเทศ/โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน/โครงการแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

– ประสานงานดูแลการต้อนรับอาคันตุกะในวาระต่างๆ

– เป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน/กิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่คณะมี 

– อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สําเนาใบปริญาบัตร และสําเนา Transcript (กรณีเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร) 

– สําเนาทะเบียนบ้าน

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

– รูปถ่ายหน้าตรง

– ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

– สําเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)

– ประวัติการทํางาน (Resume) (ถ้ามี)

*หมายเหตุ: เอกสารแนบทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

 

วิธีการรับสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

– หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 2563

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 มีนาคม 2563

– แจ้งยืนยันการเข้าสอบ 31 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ