Simpson EVS Poland ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครประเทศโปแลนด์!!

โครงการ Simpson เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานอาสาสมัคร 7 ประเทศ ได้แก่ Cazalla Intercutural สเปน, Dejavato อินโดนีเซีย, VSA ประเทศไทย, Jeevan Rekha Parishad อินเดีย, SEMPER AVANTI โปแลนด์, Amviac เม็กซิโก และ Adice ฝรั่งเศส

เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของกลุ่มคนทำงานด้านเยาวชน และเยาวชนใน 7 ประเทศ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Non-Formal Education และกิจกรรมอาสาสมัครเป็นเครื่องมือ โครงการ Simpson ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Eramus+ จาก European Commission

 

 

โครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร หรือที่เรียกว่า EVS: European Voluntary Service ณ ประเทศโปแลนด์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีระยะเวลากิจกรรมและปฏิบัติดังนี้

– 8-20 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัคร

– 21-30 มิถุนายน 2561 พิจารณาใบสมัครและสัมภาษณ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยเจ้าหน้าที่จากไทยและโปแลนด์

– 1 กรกฎาคม 2561 ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

– 3 กรกฎาคม 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วม (หากไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป)

– 5 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ดำเนินการวีซ่า

– 1-5 กันยายน 2561 ปฐมนิเทศน์ ณ จ.สงขลา ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติโครงการอื่น ๆ ของ VSA

– 10 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครประเทศโปแลนด์

– ธันวาคม 2561 ประเมินผลกิจกรรม และรับเกียรติบัตร

 

ข้อปฏิบัติ

– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับ เดือนละ 1 ครั้งกลับมายังสมาคมจิตอาสา

– ประชุมประเมินผลและเขียนรายงาน (1 หน้ากระดาษ เอ 4) และกรอกแบบประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

– ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 เดือน ความยาวคลิป 3 นาที

 

 

จำนวนที่เปิดรับ

อาสาสมัครไทย 2 คน

 

คุณสมบัติ

– อายุระหว่าง 18-30 ปี

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง-ดี

– มีความรับผิดชอบ

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

 

ค่าใช้จ่าย

– โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

 

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ

– ค่าเดินทางไปกลับประเทศไทย- โปรแลนด์ 100% ไม่เกิน 38,000 บาท

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าและประกันการเดินทาง

– ค่าอาหารและที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งระหว่างการปฐมนิเทศน์จังหวัดสงขลา

– โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

– ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก

– ค่าเดินทางเพื่อปฐมนิเทศน์ จังหวัดสงขลา

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย

– ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายก่อนทั้งหมด จะได้รับคืน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดข้างต้น

– ผู้สมัครสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและประกันการเดินทาง ประมาณ 4,000 บาท

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

 

การสมัคร

สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่ภายในลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี

รายละเอียดกิจกรรมประเทศโปแลนด์

กรอกใบสมัคร

เกี่ยวกับอาสาสมัคร EVS

ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862, parin@volunteerspirit.or.th

ที่มา : sites.google

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ