โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 สมัครฟรี!! ชิงทุนการศึกษา 800,000 บาท

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง

ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาพร้อมเชิญชวนให้เยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

– เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

– เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย

– เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

– เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่างๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2563

– ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-5 บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

**เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ”อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร

 

กติกา:

 

การส่งไฟล์บทวิจารณ์:

– ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ที่นี่ 

– ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย

 

รางวัล:

ทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน มูลค่า 20,000 บาท รวม 800,000 บาท

โดยทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ