เตรียมพร้อม!! สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา

ช่วงนี้สำหรับใครที่รอโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการต้องเตรียมตัวให้พร้อม!! เพราะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ!!

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 18 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. พนักงานบริการ

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

2. ผู้ช่วยงานพัสดุ

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

 

3. พนักงานสนับสนุนการประชุม

– จำนวน 7 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

4. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า)

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

 

5. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา)

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

 

6. ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

 

7. นักวิชาการสื่อสารมวลชน

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 2,1000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

 

8. นักวิชาการบริหารงานบุคคล

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

 

9. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ

– จำนวน 4 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ