สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ (SEAMEO) ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งที่กำหนด

โดยมีรายละเอียดตำแหน่ง และการสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

ตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-การวางแผนการพัฒนา และการบริหารโครงการ

-กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์

-เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี

-สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

-มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี

-มีสุขภาพแข็งแรง

-มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งฯ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันปิดรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

24 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ