คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ แจกทุนระดับบัณฑิตศึกษา สูงสุด 12 ทุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนต่อในสาขาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขคือเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ผลงาน

ทุนที่เปิดรับสมัครจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 12 ทุน ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ) จำนวน 3 ทุน

3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน

 

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา :

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เป็นไปตามค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตร)

2. เงินเดือนนักศึกษา เดือนละ 8,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรที่ต้องการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารตามที่หลักสูตรกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ (โครงการจัดตั้ง) คณะวิทยาการจัดการ

 

ปิดรับสมัคร:

18 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ (โครงการจัดตั้ง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7861

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ