จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน : คอร์สเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น เรียนฟรี!

ปัจจุบัน “จิตวิทยา” เป็นหนึ่งในเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้าม และยังไม่เข้าใจว่ามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างไร

รายวิชา “จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน” จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของนิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง

นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่น ทั้งในแง่ของมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยากับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และผู้อื่นได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่อง จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

 

 

คำแนะนำในการเรียนรู้:

การเรียนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการทำแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน รวมทั้งมีแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดทางจิตวิทยาเพื่อให้เข้าใจบทเรียนและเข้าใจตนเองในแต่ละครั้งของการเรียน รวมถึงการส่งแบบรายงานตนเองที่จะสะท้อนถึงการนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยจะทำให้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน:

– ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 0%

– กิจกรรมระหว่างบทเรียน (การตอบแบบประเมิน/แบบสอบถาม – Lab) จำนวน 13 ครั้ง 20%

– ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 40%

– สอบปลายภาค (Final Exam) 40%

– รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 75 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าการเรียนสัมฤทธิ์ผล

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชานี้ได้แล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามลิงก์ที่แนบไว้ให้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ