ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ชิงรางวัลสูงสุด 50,000 บาท

เชิญชวนน้องๆ นักเรียนและนักศึกษามาร่วมส่งผลงานพร้อมชิงถ้วยเกียรติยศ งานนี้ลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด 50,000 บาท!!

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

ประเภทการประกวด

– ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : มีการใช้ใบหญ้าแฝกมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ของเล่น ของขวัญ ของชำร่วย ของใช้ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลักในการผลิต ทั้งในรูปแบบงานหัตถกรรม และการใช้เทคนิคอื่นๆ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสวยงาม ไม่ลอกเลียนแบบ ชิ้นงานมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

– ประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ : ผลงานควรแสดงแนวคิดสร้างสรรค์การออกแบบได้อย่างน่าสนใจ มีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการใบหญ้าแฝกในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน สามารถผลิตผลงาน ให้ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ สามารถจัดทำรายละเอียด รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้สำหรับการผลิตผลงานแก่ชุมชนได้ ภายหลังได้รับรางวัล

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

– รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด (เช่น กระเป๋า ตะกร้า เก้าอี้ พร้อมแนบภาพถ่าย)

– ชื่อผลงานและจำนวนชิ้นงานที่ส่งประกวด

– แรงบันดาลใจในการออกแบบ

– กรณีส่งผลงานเป็นกลุ่ม-ทีม โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อกลุ่ม-ทีม รายชื่อสมาชิก ชื่อหน่วยงาน สังกัด หรือมหาวิทยาลัย ส่งเป็นเอกสาร (เขียนหรือพิมพ์) เพิ่มเติมและส่งแนบมาพร้อมกับใบสมัครและใบนำส่งผลงานนี้

– สำหรับประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ โปรดจัดทำรายละเอียด ได้แก่รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต แนบเพิ่มเติมมาด้วย

 

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

รางวัลการประกวด

รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

– รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท

 

รางวัลประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์

– รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 70,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 10,000 บาท

 

หมายเหตุ

– คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มประเภทผลงานได้ตามเหมาะสม/ ผลงานประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดฯ ถือเป็นสิทธิ์ในการนำไปเป็นผลงานต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนหรือจำหน่ายโดยการประมูลโดยรายได้ที่เกิดขึ้นจะนำเข้าสู่องค์กรการกุศลต่อไป

– ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล เดือนมิถุนายน 2562 (หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

– ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะผู้จัดการประกวดฯ ถือสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชน

 

การส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

ติดต่อสอบถาม

– ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

– โทร. 02-5371261

– โทรสาร 02-5372174

– Email: passana.p@pttplc.com หรือ N.Kanyaphak@gmail.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ