ม.รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับนักเรียนม.ปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

 

 

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก):

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) มี 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน) ที่ www.iregis2.ru.ac.th

รับสมัครด้วยตนเองที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน) ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวัน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PR Ramkhamhaeng University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ