ทุนวิจัยเต็มจำนวน RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME ที่ประเทศญี่ปุ่น ปี 2018

มูลนิธิ Matsumae International Foundation (MIF) เป็นองค์กรนอกภาครัฐ ซึ่งกองทุนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการบริจาคจากชาวญี่ปุ่นที่มีอุดมคติร่วมกันคือ “การบรรลุความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นของญี่ปุ่นและสันติภาพโลกที่ยั่งยืน”

MIF ได้เริ่มโครงการ Fellowship Program ในปี 1980 ปัจจุบันได้มีการเปิดตัว “2019 Research Fellowship Programme

ผู้สมัครควรระบุช่วงเวลาที่ต้องการขอทุน สำหรับโครงการวิจัยระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน เช่น ขอรับทุน 5 เดือนนับจากมิถุนายน 2019 ถึงตุลาคม 2019)

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะมอบให้ประมาณ 20 คนต่อปี ในสาขาที่ต่างกันออกไป

– ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย และที่พัก ประมาณ 2012.42 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน (ประมาณ 64,600 บาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

– การประกันภัยอุบัติเหตุ / การเจ็บป่วยในต่างประเทศ: (1) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิต และการรักษาพยาบาล (2) การประกันความเจ็บป่วยพร้อมสิทธิประโยชน์ในการเสียชีวิต รวมทั้งการรักษาพยาบาล

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างสนามบินที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ของผู้สมัคร และโตเกียว โดยมีเส้นทางการเดินทางที่ตรงและประหยัดที่สุด ตั๋วที่ซื้อมาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้เงินสดในการซื้อตั๋วเครื่องบินได้

– กองทุนเริ่มต้นเมื่อเดินทางมาถึงประมาณ 1097.68 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,200 บาท) มีไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเริ่มเข้ารับการวิจัยใหม่ในญี่ปุ่น

– ทัวร์การศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น MIF จัดสัมมนาเชิงสำรวจระหว่างช่วงเวลาเชิญในญี่ปุ่น

– MIF รายงาน “Research Report” ซึ่งประกอบด้วยรายงานโดยสมัครใจที่ได้รับจากกลุ่มทุนการศึกษา MIF เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการวิจัย MIF MIF

– เพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายทั่วโลกระหว่างกลุ่มทุน แม้หลังจากที่นักวิจัยกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดแล้ว MIF จะตีพิมพ์สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และส่งให้พวกเขา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น

– ผู้สมัครต้องได้รับจดหมายเชิญจากสถาบันเจ้าภาพในประเทศญี่ปุ่น

– ผู้สมัครต้องมีปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) หรือได้รับการยอมรับจาก MIF ว่ามีคุณสมบัติทางวิชาการเทียบเท่า

– ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 49 ปีในขณะที่ยื่นเอกสาร

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครไม่ควรมีประสบการณ์ในการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นในอดีต หรือปัจจุบัน (ยกเว้นการเข้าพักระยะสั้น เช่นการเที่ยวชมสถานที่ การประชุม)

– ผู้สมัครควรได้รับการว่าจ้างในประเทศบ้านเกิดของตน และต้องกลับไปยังประเทศของตนหลังจากสำเร็จการดำรงตำแหน่งของสมาคม MIF

– ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ