รัฐบาลโรมาเนีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อศึกษาต่อประเทศโรมาเนีย

กระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนียมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก  โดยมอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่มีความประสงค์จะศึกษาที่ประเทศโรมาเนีย

หากผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานภาษาโรมาเนียมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 85 ทุน ฟรีค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และที่พักตลอดระยะเวลาการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ทางมหาวิทยาลัยสนันสนุน ได้แก่

ระดับปริญญาตรี 65 ยูโร (ประมาณ 2,500 บาท)

ปริญญาโท 75 ยูโร (ประมาณ 2,900 บาท)

ปริญญาเอก 85 ยูโร (ประมาณ 3,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี-โท-เอก สาขา  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU และโรมาเนีย สามารถสมัครได้

– นำเสนอเอกสารทางการศึกษาที่ทางสถาบันออกให้

– มีผลการเรียนดี

– ผู้สมัครเรียน ป.ตรี จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครเรียน ป.โท จะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองที่สถานทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย

 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– ใบสมัครทุน (The MFA application form)

– ใบสมัครสำหรับหนังสือรับรองการศึกษาในโรมาเนีย (The MNE application form)

– สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาที่จบ (สำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่และใกล้จบแล้ว ให้ใช้หนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ และหากเรียนจบแล้วให้ส่งสำเนาเอกสารจบตามไปภายหลัง ภายในวันที่ 17 ส.ค. 2018)

– สำเนาสูติบัตร

– สำเนาทรานสคริปต์

– สำเนาพาสปอร์ต (3 หน้าแรก)

– ใบรับรองแพทย์

– CV ของผู้สมัคร

– รูปถ่าย 2 รูป (แบบเดียวกับที่ถ่ายพาสปอร์ต)

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

mae.ro

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ