สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

โดยนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะได้ฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สําหรับช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 จํานวน 2-3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

กําหนดการรับสมัคร:

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน:

– เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยควรศึกษาในวิชาด้านสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือที่สามารถนําประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้โดยตรงต่อการศึกษา/การประกอบอาชีพ

– มีผลการเรียนในระดับดี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80)

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก

– สามารถดูแลตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในระหว่างการฝึกงาน อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

– มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบที่ดี ตรงต่อเวลา ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถทํางานที่หลากหลายได้ สามารถทํางานเป็นทีม มีความอดทน สุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต

– ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าฝึกงาน:

– ใบสมัครขอฝึกงานที่กรอกข้อมูลโดยละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

– เรียงความภาษาอังกฤษหัวข้อ “My contribution during my internship at the Royal Thai Embassy in Warsaw” (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

– ประวัติส่วนตัว (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

– สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกํากับ

– สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกํากับ

– เอกสารอื่นๆ ที่ผู้สมัครพิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยสนับสนุนใบสมัครขอฝึกงานของตน

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 ตามวันและเวลาทําการของสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

 

ช่องทางการรับสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกงานสามารถส่งเอกสารถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางอีเมล thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl โดยใส่หัวข้อ “ใบสมัครฝึกงาน” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศโปแลนด์ ผู้ที่ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

กรณีที่มีผู้สมัครจํานวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดหมายวันและเวลาที่แน่นอนกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองแต่ละรายต่อไป

 

หมดเขตการรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศผลการคัดเลือก:

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซต์และ facebook page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในต้นเดือนเมษายน 2563 และจะกําหนดวันให้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยหากไม่มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดําเนินการขอตรวจลงตราอนุญาตเข้าเมืองของโปแลนด์ ซึ่งหากไม่ผ่านการอนุญาตเข้าเมือง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสํารองขึ้นมาทดแทน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Facebook @royalthaiembassywarsa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ