หน่วยบัญชาการอากาศโยธินรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยบัญชาการอากาศโยธินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ชื่อตำแหน่ง: นักแสดง ปฏิบัติหน้าที่ ที่กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กลุ่มงานตามลักษณะงาน: กลุ่มงานบริการ

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ: ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง (ผนวก ก)

ระยะเวลาการจ้าง: ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง: นักแสดง สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะ

หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายงานตรงตามตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

5. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กำลังพล กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rtafband.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ