ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหนานจิง (ทุนเต็มจำนวน) รวม 10 ทุน

โอกาสเรียนต่อสำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นม.ปลายมาถึงแล้ว!! กับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหนานจิง (ทุนเต็มจำนวน) จำนวนทุนสูงสุด 10 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเต็มจำนวน) ระยะเวลาการรับทุน 4 ปีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 4 ปีผู้รับทุนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง) จำนวน 10 ทุน

 

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา:

1. ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1-ปีการศึกษาที่ 4 ด้วยคะแนน 85 คะแนน ทุกวิชา

2. ผู้รับทุนต้องชำระเงินให้แก่ศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าประกันทุน

3. ในกรณีที่ผู้รับทุนมีผลการเรียนต่ำกว่า 85 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยหนานจิง จะทำการพิจารณาทุนปีการศึกษาถัดไป

4. ในกรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์การคืนเอกสารทั้งหมด

5. การสิ้นสุดการให้ทุน หากผู้สมัครส่งเอกสารเท็จ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่เกิน 25 ปี

4. เกรดเฉลี่ยม.ปลาย 3.00 ขึ้นไป

5. HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป

6. สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

7. ผู้สมัครจะต้องไม่ได้กำลังรับทุนการศึกษาใดๆ และไม่ได้สมัครขอรับซ้อน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยหนานจิง (แนบท้ายเอกสาร)

2. วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)

3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า (ใบเกรดฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ (พื้นหลังสีขาว สวมเสื้อสีเข้ม ไม่สวมชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด)

*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาจากทางโรงเรียนประกอบการสมัคร

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

6. สำเนาบัตรประชาชน

7. ผลการสอบ HSK ระดับ 4 และมีคะแนนตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี

8. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 900 บาท

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านทาง อีเมล [email protected] โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจากข้อมูลในอีเมล)

1) ระบุชื่อ – นามสกุล / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2) ระบุหัวข้อ “สมัครทุน ม.หนานจิง ชื่อ-นามสกุล”

3) แนบเอกสารการสมัครทุกฉบับอย่างครบถ้วน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

4) แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 900 บาท

5) ส่งเอกสารการสมัคร การโอนเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามข้อมูลข้างต้นมาที่อีเมล [email protected] และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 

รายละเอียดการสอบ :

1. การสอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง

2. ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ตอน

1) ข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วย การฟัง การอ่าน ไวยากรณ์

2) เขียนเรียงความ จำนวน 200 ตัวอักษร

3) การสอบสัมภาษณ์

* สถานที่สอบเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *

 

ปิดรับสมัคร:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 096-949-9442, 062-453 –9922

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ