ทุนวิจัย “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก” จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กว่า 20,000 บาท

สถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต โควิด 19 กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม? ความรู้ทางมานุษยวิทยาจะมีส่วนในการช่วยรับมือกับโรคระบาดอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากภัยคุกคามและความเสี่ยงในศตวรรษที่ 21? มานุษยวิทยาจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเสนอทางออกจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้?

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงเปิดให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research paper) ภายใต้ “โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด” ในหัวข้อต่างๆ ที่กำหนดให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนวิจัยจำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้องานวิจัย:

กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด

– ทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ประสบการณ์การเจ็บป่วย (Illness experience) ความหมายและมุมมองต่อโรคโควิด 19

– ชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาด: ความกลัว ความรัก ความเหงา และความหวัง ฯลฯ

– การดูแล (Care, Caring and Care-giving) ภารกิจทางมนุษยธรรม (Humanitarian effort) และประสบการณ์ทางจริยธรรม (Moral experience) ในสถานการณ์โรคระบาด

กลุ่มที่ 2 บทเรียนของวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคระบาด

– การศึกษาเปรียบเทียบการรับมือของประเทศต่างๆ ในบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

– กาลเทศะ ความเสี่ยง และมิติทางวัฒนธรรมของโรคอุบัติใหม่

– มองแบบรัฐ: รัฐเวชกรรม ภาวะผู้นำและปฏิบัติการของอำนาจในสถานการณ์เปราะบาง

– ชุมชน การตอบโต้ ต่อรอง และการกลายเป็นปัญหาท้องถิ่นของโรคในกระแสโลกาภิวัตน์

– ประสบการณ์และปฏิบัติการเชิงพื้นที่: การเดินทาง เส้นแบ่งและเขตแดนกับการควบคุมกักกันโรค

กลุ่มที่ 3 การแบ่งแยกกีดกัน ความเสี่ยงและการปรับตัวทางสังคม

– ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กลุ่มเปราะบาง ชนชั้น เชื้อชาติและเพศสภาวะในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

– สังคมเสี่ยงภัย: กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงกับการปรับตัวและการเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง

– การเกิดใหม่ของความเป็นสังคม (Sociality) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New social movement) กับการรับมือโรคระบาด

กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี พิธีกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์โรคระบาด

– ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี: การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต

– อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมกับโรคระบาด

– ศาสนา พิธีกรรม การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับโรคระบาด

– กติกา มารยาทและสุนทรียศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันและการอยู่กับโรค

กลุ่มที่ 5 ภววิทยา ปริมณฑลของความรู้และความจริง

– การเมืองเรื่องความรู้ ความจริง และการต่อสู้ช่วงชิงทางญาณวิทยา

– Visual culture and Epidemic ข้อมูลโรคระบาดกับการสร้างภาพตัวแทนและการสื่อสารผ่านภาพ

– การรายงานข่าว ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อย และปฏิกิริยาทางสังคมของสาธารณะ

– วัตถุ สิ่งของ หลากสายพันธุ์กับการเป็นผู้กระทำการของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (Materiality, Multi-species and Non-human actor) ในสถานการณ์โรคระบาด

 

รูปแบบผลงาน:

บทความวิจัย (Research paper) ขนาดสั้น ที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร งานวิจัยภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัว การสัมภาษณ์  การสำรวจสื่อออนไลน์ เป็นต้น ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า (A 4 ไม่รวมบรรณานุกรม) Font TH SarabunPSK 16

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sac.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ