“มูลนิธิเอสซีจี” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ รับทุนเรียนฟรี 5 ปี

“มูลนิธิเอสซีจี” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ รับทุนเรียนฟรี 5 ปี พร้อมกิจกรรมเสริมความแกร่งเพื่อสร้างคนคุณภาพ ปูทางสู่อนาคตสดใส

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ในประเภทวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคหกรรม (คหกรรมศาสตร์/อาหารและโภชนาการ) มาร่วมสมัครรับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรม (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน ต่างๆ

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 25,000 บาท/ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7

2. ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ในปีการศึกษา2562

3. มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักเกณฑ์การสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนการศึกษาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ผ่าน www. scgfscholar.com หรือสแกน QR Code

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scgfoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ