ทุนปริญญาโท-เอก พร้อมเรียนภาษาอินโดนีเซียฟรี 1 ปี ที่ Universitas Airlangga

Airlangga Development Scholarship เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อร่วมชิงทุนในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่ Universitas Airlangga ปะรเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมอบให้ในสาขาด้านสุขภาพ ธรรมชาติ สังคมศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มอบให้ในส่วนของ

-ค่าครองชีพรายปี: IDR 30 ล้าน (ประมาณ 71,000 บาท)

-ค่าวีซ่า

-เรียนฟรีหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียเพื่อการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาด้านสุขภาพ ธรรมชาติ สังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงภายในประเทศที่กำลังพัฒนา

-มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีใบรับรองแพทย์

-สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนเทอมต่อเทอมได้

-สามารถซื้อประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาการศึกษาได้

-มีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

-หลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่เป็นภาษาอังกฤษ

-สำเนาหลักฐานทางวิชาการล่าสุดและฉบับแปลภาษาอังกฤษ

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนา CV

-รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตใช้พื้นหลังสีแดง และหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัย

-หนังสือรับรองจากนายจ้าง (ถ้ามี)

-สำเนา TOEFL / IELTS / TOEIC

-เค้าโครงการวิจัยสำหรับผุ้สมัครปริญญาเอก

-จดหมายแนะนำตัว

-เขีบน study plan

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม และ 15 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aunsec.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ