กระทรวงต่างประเทศ ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-ปริญญาโท แบบเต็มจำนวน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงกาารต่างประเทศประจำปี 2561(ทุนระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 5 หน่วย รวม 5 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ในสาขา ดังนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป(2) ของมาตรา 36 นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้

– มีอายุเกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

– กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีกหารศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4 B=3 C=2 D=1 EหรือF=0)

– ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้

– มีศีลธรรมและความประพฤษดี

–  ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

– ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ที่

เว็บไซต์ที่ 1 http://www.ocsc.go.th

เว็บไซต์ที่ 2 http://scholar2.ocsc.go.th

พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

 

หมดเขตรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดทุนและเงื่อนไขการรับสมัคร 

ที่มาของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ