ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำหรับเรียนต่อป.โท-เอกและป.เอก 30 ทุน

สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวม 30 ทุน อ่านรายละเอียดทุน คลิกที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสําหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อ่านคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละระดับการศึกษา คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกใบสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholar19

2. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร จํานวน 1 ชุด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562)

ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จะไม่รับพิจารณา

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oeaberlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ