สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

– สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

– สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

– สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

– สาขาวิชาช่างยนต์

– สาขาระบบราง

– เมคคาทรอนิกส์

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาการบัญชี

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

– สาขาวิชาการโรงแรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2560 เป็น
ต้นไป)

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.1-.3 ภาคแรกไม่ต่ากว่า 2.70

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

– เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่สมาคมเพื่อนชมุชนกำหนดพร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์

– ใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ ม.1, 2 และ ม. 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองของผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย

– แผนที่บ้านของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ขอรับทุน สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ สมาคมเพื่อนชุมชน ด้วยตนเอง

– หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สมาคมเพื่อนชุมชน เลขที่ 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 พร้อมเขียนกำกับ “สมัครขอทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.ประจาปี 2563”

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน (ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) ประจำปี 2563) 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 096-6509245 หรือ 038-685-666 โทรสาร 038-693-200

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ