ข่าวดี!! ชิงโอกาสเยือนแคนาดาฟรี ในโครงการ ‘SEAMEO-Jasper Research Award’

รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Inclusion”

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา

 

 

รางวัล:

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

-อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร

-ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของซีมีโอ

-ไม่เคยได้รับรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ www.seameo.org/SEAMEOWeb2

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bic.moe.go.th หรือ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ