ขยายเวลาการรับสมัคร!! ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563 – 2564

ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 แก่บุคลากรของประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น

ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ได้ขยายเวลาการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนจากประเทศไทย เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี

3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ

2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ

3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ

7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ

8. เค้าโครงงานวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ

9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

11. สำเนาผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 75 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร รับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”)

 

ปิดรับสมัคร:

22 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ