ทุนป.โท จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย เรียนต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ!

ข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทยกำลังเปิดมอบทุนการศึกษา SET Scholarship 2020 อยู่

ทุนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาว่าที่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้กับทางองค์กร ขอแค่สาขาที่เลือกเรียนเป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นสาขาอะไรก็ได้ทั้งนั้น

 

 

ระดับทุน:

ปริญญาโท

 

สาขาที่เปิดให้เรียน:

สาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ เช่น

– MBA

– Management

– Finance

– Computer Science

– IT

– MIS

– Computer Engineering

– Software Engineering

– Cyber Security

– Innovation

– Artificial Intelligence

– Machine Learning

– Data Scientist

– Business Analytics

– Supply Chain Management

– ESG

 

จำนวนทุน:

2 ทุน

 

มูลค่าทุน:

ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

เงื่อนไขทุน:

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นเกณฑ์ทหาร

–  จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อยา่งน้อย 6.5 สำหรับผลสอบ GMAT หรือ GRE จะขึ้นอยู่กับที่หลักสูตรกำหนด

– ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว

– ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ใบสมัครขอรับทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ

– เรซูเม่

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

– สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)

– สำเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด พร้อมรายละเอียด

– หลักสูตรและรายวิชาที่จะศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา

– หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่ โดยต้องแนบใบสมัครและเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการสมัคร:

17 เมษายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดทุนฉบับเต็ม

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 0 2009 9632 หรือ

คุณมัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร. 0 2009 9704

อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ