ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจกทุน SET 2020 ทุนเต็มจำนวน เรียนต่อป.โทที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ!

เปิดรับสมัครอีกแล้ว! สำหรับทุน SET Scholarship 2020 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์

โดยสามารถเลือกศึกษาต่อ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของแต่ละสาขาวิชา จำนวน 2 ทุน หากสนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– MBA

– Management

– Finance

– Computer Science

– IT

– MIS

– Computer Engineering

– Software Engineering

– Cyber Security

– Innovation

– Artificial Intelligence

– Machine Learning

– Data Scientist

– Business Analytics

– Supply Chain Management

– ESG

– และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ
ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า
3.00

– มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อยอ 6.5 สำหรับผลสอบ GMAT หรือ GRE ตามที่หลักสูตรกำหนด

– ได้รับผลตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดแล้ว

– ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น

– เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความประพฤติดี

– ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของ
ศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ
โรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประวัติย่อ Resume จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

– สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

– สำเนาหนังสือการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)

– สำเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตร ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด พร้อม
รายละเอียด

– หลักสูตรและรายวิชาที่จะศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา

– หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”

 

ปิดรับสมัคร:

17 เมษายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 0 2009 9632 หรือ

คุณมัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร. 0 2009 9704

e-mail: [email protected]

website: www.set.or.th

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ