ด่วน!! สมัครชิงทุนอบรมจาก CDAC เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ-ความรู้ให้แก่เยาวชน ที่ประเทศอินเดีย

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) โครงการฝึกอบรม “Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN” ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

CDAC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินระหว่้างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้ต่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 

2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2561 

3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 

4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design-ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design-ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development using Open Source Tools-ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building-ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

หากต้องการสมัครให้ส่งใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS ไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design-ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design-ปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development using Open Source Tools-ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building-ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเตืมได้ที่สถานฑูตอินเดียวที่ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ