โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น จาก AFS ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หมดเขต 30 มิ.ย.นี้

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในเดือนตุลาคมนี้ เป็นโครงการระยะสั้น ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พำนัก และร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ตลอดจนทัศนศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในช่วงเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นคนทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยเริ่มเดินทางวันที่ 6 ตุลาคม และสิ้นสุดโครงการวันที่ 27 ตุลาคม 2561

 

 

เมือง:

Auckland และ Wellington

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุ 15 – 30 ปี บริบูรณ์ขณะเข้าร่วมโครงการ

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ตอบขั้นพื้นฐานได้

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น แพ้อากาศ แพ้ขนสัตว์ เป็นต้น

4. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ:

Auckland: 143,000 บาท

Wellington: 143,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

– ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

– ค่าจัดประชุมปฐมนิเทศ และประชุมประเมินผลหลังเดินทางกลับ

– ค่าดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการของประเทศอุปถัมภ์

– ค่าจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์

– ค่าอาหาร 3 มื้อ

– ค่าประกันอุบัติเหตุ

***ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทางการแปลเอกสาร และ/หรือ การรับรอง เอกสารโดยนักกฎหมาย (ถ้ามี) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และลงชื่ออย่างถูกต้อง พร้อมลายเซ็นรับรองการสมัครของผู้ปกครอง ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

-AFS Essay

-ภาพถ่ายเดี่ยวของผู้สมัคร สวมชุดเรียบร้อย หน้าตาชัดเจน 1 รูป (ส่งเป็นไฟล์ได้หรือติดที่ใบสมัครหน้าแรก)

-สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

-สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ nunthaporn.f@afs.org หรือ noppol.o@afs.org

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ