เตรียมตัวเลย!! Singha Biz Course รับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 11 เริ่มลงทะเบียน 7 ม.ค. 62

Singha Biz Course เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษจากสิงห์ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา) ได้โชว์ศักยภาพของตนเอง ได้ฝึกงานแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการ “ทำงานจริง” ให้ “ทำงานเป็น” ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล

โครงการนี้จะมีระยะเวลาฝึกอบรมและทำงาน 2 เดือน  ซึ่งนิสิต-นักศึกษาจะได้ฝึกงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

 

การคัดเลือก:

สำหรับนิสิตนักศึกษาไทย เพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงได้แบ่งการคัดเลือกเป็น 3 รอบดังนี้

การสอบคัดเลือกรอบแรก

1. เปิดรับสมัคร / สอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ (พร้อมกันทั่วประเทศ) ทาง www.singhabizcourse.com

2. คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 500 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2

3. กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจและทาง www.singhabizcourse.com ในเดือน ม.ค. 62

4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 500 คน ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2562

การสอบคัดเลือกรอบสอง

1. สอบข้อเขียน ณ หอประชุม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

2. คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบรอบ 3 (สอบสัมภาษณ์)

3. กำหนดการสอบประมาณสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนมีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่

4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน ต้นเดือนเมษายน 2562

การสอบสัมภาษณ์

1. โดยคณะกรรมการจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

2. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

3. กำหนดการสอบ น.ศ.ไทย และน.ศ.ต่างชาติ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2562 ณ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่

4. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ต้นเดือนพฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดจาก Call Center ในช่วงการเปิดรับสมัครสอบ Online (ม.ค. 2562)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Singha Biz Course

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ