ห้ามพลาด!! ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว เรียนต่อปริญญาโทที่รัสเซีย

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Instistute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทจำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาต่อไปนี้

1. Master of Science in Information Systems and Technology (Energy System)

2. Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science)

3. Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. Master of Science in Information Systems and Technology (Energy System)

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ฟิสิกส์

– คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

2. Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science)

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

3. Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science)

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน (ใบสมัครคัดเลือก)

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน รวม 2 ฉบับ

5. ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 (กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 (กรณีเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

8. สำเนาบัตรปรจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

9. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passort) จำนวน 1 ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว)

 

วิธีการสมัคร:

กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญและหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ