ทุนป.โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ & วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อที่ Skoltech ประเทศรัสเซีย

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตาม ข้อกำหนดของสถาบันไปศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดทุน

– มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม แว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองจำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัคร ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ท่าน รวม 2 ฉบับ

– ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จำนวน 1 ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว)

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ มลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้

– ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

 

ปิดรับสมัคร:

13 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

princess-it.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ