ประกวดแอนิเมชันและวิดีทัศน์เรื่องสั้น ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 275,000 บาท!!

มีการประกวดดีๆ พร้อมทุนการศึกษามาฝากอีกแล้วจ้า!!

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน และวิดีทัศน์เรื่องสั้น “Software – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4” หัวข้อ “พ่อออมสอนลูก” ชิงทุนการศึกษา และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนบริหารเงินออมเพื่ออนาคต และมีความเข้าใจ ในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม

– เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม หรืออื่นๆ

– เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุน

– เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

– เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และสังคมทั่วไป

 

 

ประเภทการประกวด:

ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

ความยาวไม่เกิน 3 นาที แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

– ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวะ , ปริญญาตรีทั่วประเทศ

– ประเภทบุคคลทั่วไป

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion Graphic / Infographic หรือการผสมผสาน

 

ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

– ความยาวไม่เกิน 3 นาที

– บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ

– กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน

 

ขั้นตอนการประกวด:

– ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.

– ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด

– ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน

– ผู้สมัครฯ จะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเล่าเรื่อง เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ

– ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

 

ลักษณะผลงาน

ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PDF จัดเรียงในขนาด A4

ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องขึ้น Title ที่เห็นได้ชัดประกอบด้วย

– ชื่อทีม

– ชื่อเรื่อง

– เครดิตภาพ / เสียง (ถ้ามี)

– โลโก้ผู้สนับสนุนโครงการ (ที่กำหนดให้)

– โดยส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

– ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ไม่เกิน วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)

 

ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

ผู้สมัคร ส่งผลงาน Storyboard ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า A4 ใช้ Font Cordia New 16 เท่านั้น

ผลงาน Storyboard ที่ส่งจะต้องมี Title ที่เห็นได้ชัดประกอบด้วย

– ชื่อทีม

– ชื่อเรื่อง

– เครดิตภาพ / เสียง (ถ้ามี)

– โดยส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)

– ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

 

รางวัลการประกวด

ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

– ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รองชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รองชนะเลิศอันดับ2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

– ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

 

ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

– ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

*หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

 

ติดต่อสอบถาม

– บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย

– ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 5510

– E-mail: info@wealthmagik.com

www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ