ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2562 ชิงรางวัลรวมกว่า 435,000 บาท

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้น และประดิษฐ์ผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและลดภาระการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากต่างประเทศ จึงได้มีการจัดการประกวดประจำปี ที่จะเป็นสนามประลองไอเดียนี้เกิดขึ้น!!

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 “Sport Science Innovation Contest 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 435,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด:

ประเภททีม : ในนามของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครประกวด:

– ผู้สมัครต้องส่งผลงานเข้าประกวดในนามของสถานศึกษาเท่านั้น โดยเป็นสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถจัดตั้งทีมมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยในแต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกในทีมเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ หรือชำนาญการ หรือเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ด้าน (จากภายในหรือภายนอกองค์กร) ดังนี้

1. ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2. ด้านวิศวกรรมศาสตร์

3. ด้านการออกแบบหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4. ด้านเทคโนโลยี

– แต่ละสถานศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่าจำนวน 1 ทีม (สมาชิกในทีมต้องไม่ซ้ำกัน)

 

คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์:

– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของผู้สมัครเองเท่านั้น

– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการคิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ พัฒนาระบบการทำงานจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม โดยที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องสามารถนำเสนอแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่นั้นขึ้นมาได้

– ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตขึ้นเพื่อใช้งานได้จริง และสามารถแสดงวิธีการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของการผลิต

– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้ใด

 

กำหนดการประกวด:

ส่งเอกสารการสมัครเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 175,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 125,000 บาท

– รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 75,000 บาท

– รางวัลสนับสนุน จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์และโทรสาร 02-731-1110, 089-772-0731, 089-060-2966

– E-mail : [email protected]

– Facebook Fanpage : งานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2019

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ