เปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 1,500 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู 100%

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างกสศ.และ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีเป้าหมายหลักในการก่อตั้งคือ การผลิตครูรุ่นใหม่และพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์คือการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 300 (1,500 คน) และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

รวมทั้งเพื่อปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

 

โครงการนี้จะดำเนินงานผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการราว 10 สถาบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสถาบันที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตลอดเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ทั้งนี้เมื่อศึกษาจบตามหลักสูตร นิสิต/นักศึกษาในโครงการจะได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งหมด

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 300 (1,500 คน)

– นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าที่อยากเป็นครู

– ภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

– ฐานะของครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

– เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ทุนสนับสนุน:

งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วย

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ปี

– ค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน

– ค่าครองชีพ 6,000 บาท/เดือน

– ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น 2,000 บาท/เดือน

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eef.or.th

 

ที่มา: www.eef.or.thdailynews

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ